Thuiszorgplanners

Algemene Voorwaarden

Versie september 2021

Artikel 1 | Definities

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.
Diensten: het conform de Overeenkomst inzetten van Personeel en/of het bemiddelen van ZZP’ers door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever, welk Personeel en/of ZZP-er(s) werkzaamheden zal gaan verrichten voor Opdrachtgever.
Offerte: het aanbod van Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten.
Opdrachtgever: degene die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met Opdrachtnemer een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van Diensten.
Opdrachtnemer: Revalidatie Planners B.V., tevens handelende onder de namen ‘RevalidatiePlanners’, ‘ThuiszorgPlanners’ en ‘GHZPlanners’, en alle (mogelijk toekomstig op te richten) dochterondernemingen van Revalidatie Planners B.V.
Overeenkomst: de door beide Partijen ondertekende Offerte.
Partij(en): de Opdrachtgever of Opdrachtnemer. Afzonderlijk: (“Partij”).
Gezamenlijk: (“Partijen”).
Personeel: medewerkers in dienst bij Opdrachtnemer die bij Opdrachtgever in verband met de Diensten worden ingezet.
ZZP-er(s): zelfstandige zonder personeel (ZZP-er(s)) die bij Opdrachtgever in verband met de Diensten worden ingezet.

Artikel 2 | Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Offerte en de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op werkzaamheden verricht buiten de inhoud van de Overeenkomst, alsook op eventuele (vervolg) Diensten die niet zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of welke voorwaarden dan ook van Opdrachtgever en/of van derden wijst Opdrachtnemer van de hand. (Stilzwijgende) acceptatie of ondertekening door Opdrachtnemer van ieder soort document van Opdrachtgever en/of derden waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, geldt niet als aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer.
 3. Een door Opdrachtnemer overgelegde Offerte wordt altijd vrijblijvend gedaan. De Offerte bevat de afspraken die Partijen overeen zijn gekomen en vormt na ondertekening door beide Partijen de tussen Partijen geldende Overeenkomst. Mondeling overeengekomen afspraken verbinden Opdrachtnemer uitsluitend nadat zij deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
 4. In het geval dat bepalingen in de Algemene Voorwaarden strijdig zijn met bepalingen in de Overeenkomst, dan gaan de bepalingen in de Overeenkomst voor de daarmee strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 | Urenregistratie

 1. Personeel en/of ZZP-er(s) dat/die wordt ingezet door Opdrachtnemer houdt gedurende de Overeenkomst een urenstaat bij van de geleverde Diensten.
 2. Per afgesproken periode, wekelijks of maandelijks, stuurt Opdrachtnemer door middel van een e-mail de bijgehouden urenstaat naar Opdrachtgever. Opdrachtgever accordeert de urenstaat binnen zeven dagen, bij gebreke waarvan de juistheid van de urenstaat komt vast te staan, tenzij Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn bezwaar aantekent tegen de urenstaat.
 3. Indien Opdrachtgever bezwaar aantekent tegen de urenstaat zoals in artikel 3.2 is bepaald, zijn bij bepaling van de uren de gegevens van Opdrachtnemer beslissend, tenzij Opdrachtgever aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.
 4. Opdrachtgever staat in voor de vertegenwoordigings- en tekenbevoegdheid van degene die de urenstaat accordeert en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor accorderen van de urenstaat.

Artikel 4 | Facturering

Facturering geschiedt maandelijks op basis van urenstaten die door Opdrachtgever zijn geaccordeerd of zijn komen vast te staan.

Artikel 5 | Prijs en betaling

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijds het tarief te wijzigen zoals in de Overeenkomst is overeengekomen door één of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken:
  1. verwerking als gevolg van een overheidsmaatregel of ander verbindend voorschrift, van de beloning of arbeidsvoorwaarden van het Personeel en/of ZZP-er(s);
  2. verwerking van sociale lasten of premies, wijziging van fiscale wetgeving, invoering bij algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies, of wijziging van het
   werkgeversaandeel daarin.
 2. Indien het Personeel en/of ZZP-er(s) wordt ingezet op zaterdagen, zondagen en/of feestdagen wordt het tarief van het Personeel en/of ZZP-er(s) dat op die dagen heeft gewerkt zoals in de Overeenkomst is overeengekomen gewijzigd conform de volgende tariefopbouw:
  1. zaterdag: honderdvijftig procent (150%); en
  2. zon- en feestdagen: tweehonderd procent (200%).
 3. Onkosten, waaronder eventuele reiskosten, door het Personeel en/of ZZP-er(s) gemaakt ten behoeve van de inzet bij Opdrachtgever komen voor vergoeding in aanmerking, tenzij Partijen andersluidende afspraken in de Overeenkomst hebben gemaakt.
 4. Gemaakte afspraken dienen bij verhindering minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden afgezegd, bij gebreke waarvan de gereserveerde uren van het Personeel en/of ZZPer(s) voor vergoeding in aanmerking komen.
 5. Facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de voor hem geldende betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Alsdan is Opdrachtnemer gerechtigd tot de wettelijke (handels)rente en tot (buiten)gerechtelijke kosten en incassokosten.
 7. Indien Opdrachtgever op grond van artikel 5.6 in verzuim verkeert, is Opdrachtnemer gerechtigd de inzet van het Personeel en/of ZZP-er(s) per direct te beëindigen. Opdrachtgever dient in dat geval de in de Overeenkomst overeengekomen uren volgens de tarieven te vergoeden.
 8. Verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

 1. Personeel staat onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van Opdrachtgever. Opdrachtgever is met betrekking tot het Personeel verantwoordelijk voor de nakoming van de (wettelijke) verplichtingen mede voortvloeiende uit de Arbeidsomstandighedenwet en draagt zorg voor hun veiligheid en arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade geleden door het in het kader van de verleende Diensten ingezet Personeel, waaronder maar niet beperkt tot schade zoals bepaald in artikel 7:658 BW.
 2. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in het kader van de verleende Diensten of uit welke hoofde dan ook is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, maar het bedrag dat wordt uitbetaald zal nooit meer zijn dan het bedrag dat uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is of zou zijn.
 3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor niet in artikel 6.2 genoemde schade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en leegloop van personeel, verschuldigde boetes en vergoedingen is te allen tijde uitgesloten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, Personeel en/of ZZP-er tegen alle aanspraken van derden.
 5. ZZP-er deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever. Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever kunnen wel aanwijzingen en
  instructies geven omtrent het resultaat van de werkzaamheden.
 6. Opdrachtgever is met betrekking tot de ZZP-er verantwoordelijk voor de nakoming van de (wettelijke) verplichtingen mede voortvloeiende uit de Arbeidsomstandighedenwet en draagt zorg voor hun veiligheid en arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade geleden door het in het kader van de verleende Diensten bemiddelde ZZP-er(s).

Artikel 7 | Overmacht

 1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij ten gevolge van overmacht daartoe wordt gehinderd.
 2. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, valt onder overmacht: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, ziekte en/of uitval van Personeel en/of ZZP-er(s).

Artikel 8 | Tussentijdse wijziging

 1. Wijziging, uitbreiding of inkrimping van de Overeenkomst komt niet tot stand, tenzij Opdrachtnemer daarmee akkoord gaat en zulks schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging, uitbreiding of inkrimping van de Overeenkomst, de overeengekomen tarieven en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen worden beïnvloed.
 3. Werkzaamheden verricht buiten de inhoud van de Overeenkomst komen voor vergoeding volgens de tariefafspraken zoals deze in de Overeenkomst zijn afgesproken in aanmerking als deze werkzaamheden zijn verricht op verzoek, dan wel instemming van Opdrachtgever.

Artikel 9 | Tussentijdse opzegging

Partijen kunnen wederzijds de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden schriftelijk opzeggen.

Artikel 10 | Personeel en ZZP-er(s) algemeen

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van ingezet Personeel en/of ZZP-er(s) en het door Opdrachtnemer voorgestelde Personeel en/of ZZP-er(s) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden bekend te maken.
 2. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 10.1 is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000 per overtreding. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer het recht om van Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Klachten met betrekking tot het Personeel en/of ZZP-er(s) dienen onverwijld en schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat Opdrachtgever dienaangaande zou kunnen ontlenen, komt te vervallen. Behandeling van
  klachten vindt in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer plaats. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de inzet van Personeel en/of ZZP-er(s), al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk of geheel op te schorten.
 5. Opdrachtnemer draagt zorg voor betaling (van het loon) van Personeel en/of ZZP-er(s). Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen verband houdende met Personeel en/of ZZP-er(s).
 6. Opdrachtnemer is met Personeel en/of ZZP-er(s) een geheimhoudingsverklaring overeengekomen. Opdrachtnemer staat ervoor in dat Personeel en/of ZZP-er(s) zonder toestemming van Opdrachtgever geen zaken bekend zal maken of mededelingen zal doen
  over zaken die hem tijdens de inzet bij Opdrachtgever ter kennis zijn gekomen en waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat geheimhouding is vereist.

Artikel 11 | Vervanging Personeel en ZZP-er(s)

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vanwege geleverde Diensten ingezet Personeel en/of ZZP-er(s) te vervangen door ander Personeel en/of ZZP-er(s).
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden zorg te dragen voor onmiddellijke vervanging van Personeel en/of ZZP-er(s), indien in het kader van geleverde Diensten ingezet Personeel en/of ZZP-er(s) minder dan 10 (tien) aaneengesloten dagen om welke reden dan ook is
  uitgevallen.
 3. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden met elkaar in overleg over vervanging van Personeel en/of ZZP-er(s), indien in het kader van geleverde Diensten ingezet Personeel en/of ZZP-er(s) langer dan 10 (tien) aaneengesloten dagen om welke reden dan ook is uitgevallen. Op Opdrachtnemer rust hiertoe een inspanningsverplichting.
 4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden met elkaar in overleg, indien tussentijdse uitdiensttreding, schorsing, opzegging, ontslag of een andere vorm van verhindering de inzet van Personeel en/of ZZP-er(s) in het kader van geleverde Diensten al dan niet tijdelijk onmogelijk maakt. Op Opdrachtnemer rust hiertoe een inspanningsverplichting.

Artikel 12 | Overnemen van Personeel

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om voorgesteld Personeel binnen 12 (twaalf) maanden nadat het Personeel aan haar is voorgesteld in dienst te nemen. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Personeel gedurende de Overeenkomst of gedurende 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer in dienst te nemen. Dat zelfde geldt voor het op enige andere vergelijkbare wijze, al of niet via derden, in te zetten. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de aan Opdrachtgever gelieerde bedrijven het bepaalde in dit artikel eveneens in acht zullen nemen. Partijen kunnen schriftelijk anders
  overeenkomen.
 3. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 12.1 en artikel 12.2 verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete ter hoogte van € 50.000, vermeerderd met € 1.000 per dag dat de
  overtreding voortduurt. De boete laat onverlet de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder haar recht op volledige schadevergoeding, waarbij de verbeurde boetes niet in
  mindering zullen strekken op de te vergoeden schade.

Artikel 13 | Overig

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden uit te besteden.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of opgezegd, blijven artikel 6, artikel 10 en artikel 12 van kracht.
 3. Indien artikelen of delen van artikelen uit de Algemene Voorwaarden in strijd zijn met de wet, ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan zullen de overige artikelen of het geldige deel van ongeldige artikelen van kracht blijven. Dit heeft geen gevolg voor de overige verplichtingen van Partijen. Ook zal het artikel dat in strijd is met de wet, of dat ongeldig of niet afdwingbaar is worden vervangen door een artikel met zoveel mogelijk dezelfde strekking.
 4. Op de Overeenkomst en de Offerte is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Rechtbank te Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Partijen.
Heb je nog vragen?